home mail

INK als ordeningskader

INK-managementmodel (versie XQ)

Aan de keuze voor de aanschaf van MMS-Onderwijs kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen en kunnen verschillende startmomenten gekozen worden. Aan de hand van de functies van het INK-managementmodel (Richten, Inrichten, Verrichten, Her(in)richten, Berichten) lichten we dit hieronder toe.

De meeste scholen en schoolbesturen kiezen ervoor om hun organisatie eerst helder in kaart te brengen (Berichten: Informatiemanagement). In het onderwijs zit veel informatie nog in de hoofden van de mensen en is het niet beschreven en geborgd in een afsprakensysteem.


>>> Meer informatie over het INK-managementmodel

Richten: Good Governance

PLAN

Een duidelijke missie van de organisatie en een heldere visie op de toekomst geeft richting en criteria voor het handelen van iedereen in de school of organisatie. Het instrument voor bestuur en management om hier vorm aan te geven is het opstellen van beleid en het kiezen van een strategie.
Schoolbesturen hebben steeds meer ruimte gekregen om eigen beleid te maken en te realiseren. Ze worden geacht als 'maatschappelijke ondernemingen' hun eigen strategische keuzen te maken, rekening houdend met de belangen van de ‘stakeholders’. Bij meer vrijheid hoort ook verantwoordingsplicht over de keuze van prioriteiten en de inzet van de beschikbaar gestelde gelden. Draagt het beleid bij tot de realisatie van steeds beter onderwijs? Hoe efficiënt en effectief zijn de besturen? Met de principes, werkwijzen en instrumenten van Integrale Kwaliteitszorg (Total Quality Management) kunnen (colleges van) besturen hun zaken bedrijfsmatig op orde krijgen.

Inrichten: Procesmanagement

DO

Een helder systeem van werkafspraken bevordert de samenwerking en het werkplezier. Kwaliteit is vaak ketenkwaliteit; als iedereen weet wat zijn of haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn binnen een proces of een project dan geeft dit rust en kan de hoeveelheid overleg en vergaderingen worden beperkt.
Binnen MMS-Onderwijs wordt daarom gewerkt met proceseigenaren; zij bewaken het proces en zorgen ervoor dat bij stap de juiste informatie en documentatie beschikbaar is in het systeem.
Daarnaast biedt MMS-Onderwijs ook aan iedereen de mogelijkheid om binnen het systeem te werken met actielijsten als vorm van zelfmanagement of projectmanagement.

Verrichten: Prestatiemanagement

STUDY

Het kunnen sturen op resultaten en het zonodig tussentijds kunnen ingrijpen in het proces dat tot het gewenste resultaat zou moeten leiden is nu met MMS-Onderwijs mogelijk. In het kader van een goede bedrijfsvoering is het onverantwoord om tot het eind van het schooljaar of tot het eind van een project te wachten om te bezien of de gewenste opbrengsten wel gerealiseerd zijn. MMS-Onderwijs kan uitgebreid worden met de module Managementdashboard. Managementdashboards (MD) die gekoppeld kunnen worden; zo kan een bovenschools MD gegevens verzamelen uit schoolspecifieke MD's, die op hun beurt gegevens kunnen haken uit groepsgebonden MD's of leerlingvolgsystemen.

Berichten: Informatiemanagement

ACT

Een heldere en actuele informatievoorziening is van groot belang voor de interne commmunicatie. De hoeveelheid informatie neemt steeds meer toe en de levensduur ervan wordt steeds korter. Goed op de hoogte zijn en blijven is van belang voor het professioneel handelen en de slagkracht van een organisatie. Het gebruik van internet en email speelt daarbij een belangrijke rol. Iedereen bedenkt een eigen systeem om informatie en bestanden middels "Mijn Documenten" te ordenen en in te delen.
Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs wordt alle informatie niet verspreid, maar centraal en digitaal opgeslagen en beheerd. Vanaf elke werkplek en vanaf elke computer kan de informatie benaderd worden. Uiteraard voorzien van de juiste autorisaties voor lezen en schrijven. Het beheren van de juiste en actuele informatie en documentatie is voorwaardelijk voor kwaliteitsmanagement.

Uitgelicht