home mail

INK-managementmodel

INK Prijs

Het INK-managementmodel wordt door ons als ordenings- en referentiekader voor kwaliteitszorg gebruikt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van ervaringen zoals die in Europa en de USA in het onderwijs zijn opgedaan met respectievelijk het werken met het EFQM-model en het model van de Baldrige Award. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie en kunt u informatie downloaden.

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is opgericht in 1991. Het INK heeft ter ondersteuning van bedrijven en organisaties het INK-managementmodel ontwikkeld dat gebaseerd is op het europese EFQM model. Veel sectoren werken inmiddels met het model waaronder de politie, zorg en nu ook het onderwijs.
Onderaan deze pagina staan links naar het INK, het EFQM en ook de Baldrige Award (VS); dit model wordt in het onderwijs in de VS steeds meer wordt toegepast. Tot slot kunt u op deze pagina ook de publicaties downloaden die gaan over de invulling van het INK-managementmodel voor het PO.

balk INK


INK-managementmodel

De 10 aandachtsgebieden zijn verdeeld in vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en een gebied voor verbeteren en vernieuwen.
Richten: Het leiderschap bepaalt de koers en richting van de organisatie; wat is onze missie en visie en wat willen we realiseren. Dit wordt uitgewerkt in beleid en een strategie.
Inrichten: Vervolgens wordt de organisatie daartoe ingericht; hoe gaan we onze doelstellingen realiseren, hoe zetten we onze mensen daarbij in en hoe scheppen we de voorwaarden op o.a. ICT en financieel terrein.
Verrichten: In het resultaatdeel van het model kijkt men naar wat men heeft bereikt, wat de verrichtingen zijn. Hoe tevreden is men intern en extern over de resulaten en over hoe die resultaten gerealiseerd zijn
Her(in)richten: Vergelijking tussen de feitelijke resultaten en de doelstellingen leidt vaak tot wijzigingen in de bedrijfsvoering, wijzigingen die tot doel hebben beter te presteren. Daarom verbindt het blok ‘verbeteren en vernieuwen’ de resultaatgebieden met de organisatiegebieden.
Berichten: Bevindingen in de vier resultaatgebieden leiden tot verbeteringen in de vijf organisatiegebieden en dat leidt weer tot betere prestaties. Over dit alles moet binnen de organisatie goed geinformeerd en gecommuniceerd worden.

balk gebruik INK

Sturingsmodel: Door op deze manier te blijven leren van ervaringen en feitelijk behaalde resultaten kan de meetlat steeds hoger worden gelegd. Zo gaat de organisatie leren excelleren. Het INK-managementmodel kan op deze manier gebruikt worden als (be)sturingsmodel.
Zie voor de werkwijze onze PDSA Sturingscirkel.

Beschrijvingsmodel: Het model kan echter ook gebruikt worden als beschrijvingsmodel voor een kwaliteitssysteem (ordeningskader) om informatie en processen te stroomlijnen en afspraken te borgen.
Zie voor de werkwijze onze PDSA Systeemcirkel.

Ontwikkelingsmodel: Tot slot kan het model ook gebruikt worden als ontwikkelingsmodel om een organisatie op een steeds hoger niveau te brengen. Het model kent daartoe 5 ontwikkelingsfasen (georiënteerd op activiteit, proces, systeem, keten, transformatie)
Zie voor de werkwijze onze PDSA Verbetercirkel.

balk ink ontwikkelfasen
  • Activiteit georiënteerd: de medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk, ieder voor zich. Individueel vakmanschap wordt hoog gewaardeerd en door opleidingen ondersteund. De organisatie probeert klachten zo goed mogelijk op te lossen, maar er is daarvoor geen procedure.
  • Proces georiënteerd: het primaire proces, het onderwijs dus, wordt beheerst. Afzonderlijke stappen in het proces zijn geïdentificeerd en hun onderlinge samenhang wordt herkend. Indicatoren fungeren als sturingsmiddel, processen worden verbeterd op basis van geconstateerde afwijkingen.
  • Systeem georiënteerd: er wordt op alle niveaus gewerkt aan verbetering van de organisatie. De verbetercyclus ( plan, do study, act) wordt toegepast in onderwijs, onderwijsondersteunende en bestuursprocessen. Het beleid is niet meer gericht op het verhelpen van problemen, maar op het voorkomen daarvan. Bij de beleidsvorming wordt veel rekening gehouden met de waardering door ouders en leerlingen.
  • Keten georiënteerd: samen met toeleverende en afnemende onderwijsinstellingen wordt gestreefd naar maximale onderwijsresultaten. In overleg wordt bepaald wie het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren; besturings - en informatiesystemen worden op elkaar afgestemd; gezamenlijk wordt gewerkt aan innovatie.
  • Transformatie georiënteerd: de onderwijsinstellingen is zo goed dat zij een voorbeeld is voor anderen. Continue verbetering is in de structuur en cultuur van de school verankerd. Doelstellingen worden geformuleerd op basis van een langetermijn-visie, maar worden tijdig aangepast aan de veranderende omgeving. Daardoor is de school in staat zich continu aan veranderingen aan te passen.
ink kenmerken


balk meer info
balk downloads

Deel 1; Model kwaliteitshandboek INK PODeel 1; Model kwaliteitshandboek INK PO (851 kB)

Deel 2; Model kwaliteitshandboek INK PODeel 2; Model kwaliteitshandboek INK PO (758 kB)

Deel 3; Model kwaliteitshandboek INK PODeel 3; Model kwaliteitshandboek INK PO (472 kB)

Model kwaliteitshandboek INK PO (populaire samengevatte versie)Model kwaliteitshandboek INK PO (populaire samengevatte versie) (365 kB)